Encoded Text


Example: Our father in IsiZulu in its phonetical representation

BAWO WETHU

BAWO WETHU OSEZULWINI, MALIPHATHWE *CWELE IGAMA LAKHO, MABUFIKE UBUKUMKANI BAKHO, MAYENZIWE I*TA*DO YAKHO EMHLABENI, NJE*GOKUBA ISENZIWA EZULWINI. SIPHE NAMHLA ISO*KA SETHU SEMIHLA *GEMIHLA. SIXOLELE AMATYALA ETHU NJE*GOKUBA NATHI SIBAXOLELA AABO BANAMATYALA KUTHI. U*GASI*GENISI EKULI*GWENI, KODWA SIHLA*GULE EBUBINI. AMEN.